Taotlemine

03.09.2018

2018 II taotlusvooru taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

2019 taotlusvooru projektide esitamine toimub 26.august kuni 01 september e-pria vahendusel.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

 

27.04.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta II taotlusvoor ja MEETMED 3 ja 4 on avatud 27.august- 02.september.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 170 223,41

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 209 944,18

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

02.08.2018 toimunud infopäeva materjalid leiad siit äriplaani lühikoolituse materjalid siit

 

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 30.10.2018, 5. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

5. MTÜ-st taotlejal Teostatavus- ja tasuvusanalüüs  Meede 4 investeeringuprojekti korral  (NVK Lisa 3)

6. Ettevõtjast taotlejal äriplaan meetme 3 ja 4 korral ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: info@4kogu.ee

10.01.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor Meede 2 

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

Meetme eelarve 139 714,89 sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot

Taotlusvooru ajakava:

Taotluste esitamise aeg läbi e-pria 12-18 veebruar.

Tehniline hindamine 19. veebruar-02. märts

Tehnilise protokolli kinnitamine juhatuses 05. märts

Sisuline hindamine 07 märts kuni 06. aprill

Hindamiskomisjoni  koosolek ja taotlejate ärakuulamine 15. märts  

Taotlusvooru pingerea kinnitamine 09. aprill 

  Projektide menetlemine toimub PRIA uues iseteeninduskeskkonnas: e-pria.ee