Üldkoosolek e-kirja teel

Toimumisaeg

Austatud Nelja Valla Kogu liikmed

Kuna MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolekule registreerunuid on vähe, toimub juhatuse ettepanekul 08. märtsiks 2022 kavandatud üldkoosolek e-kirja teel alljärgneva päevakorraga:

 

 1. 2021. majandusaasta revisjonikomisjoni ja revisjonikomisjoni liikme hüvitise kinnitamine
 2. „Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti tegevuste ja eelarve kinnitamine
 3. Uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve kinnitamine
 4. Strateegia juhtrühma koosseisu ja hüvitise kinnitamine. 

E-kirja teel koosoleku läbiviimise protseduur

 1. Hääletada saab kirjalikult e-kirja teel 08.03-18.03.2022. a
 2. Otsus võetakse vastu, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt.
 3. Hääletuse otsused vormistatakse juhatuse poolt üldkoosoleku protokollina, millele lisame hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel hiljemalt 18.03.2022 k.a. 

Hääletamine ja arvamuste avaldamine

Vastates sellele e-kirjale andke palun oma seisukoht iga päevakorrapunkti kohta eraldi

 1. 2021. majandusaasta revisjonikomisjoni ja revisjonikomisjoni liikme hüvitise kinnitamine

Nõusoleku on andnud revisjonikomisjoni liikme kandidaadid

 • Kaasiku Taluselts Anu Altmets
 • Hüüru Külaselts Marek Ploompuu
 • Tabasalu Looduspark Kaido Taberland

Ettepanek 1: arvamuste avaldamiseks ja hääletusele kinnitada 2021. a revisjonikomisjoni koosseis ning määrata komisjoni liikmele ühekordne hüvitis revisjoni läbiviimise eest 100 eurot.

 1. „Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti tegevuste ja eelarve kinnitamine

Projektis raames jätkatakse piirkonna turundamisega (Loode-Eesti.ee, turismi -paketid, -marsruudid, -sihtkohad) ja Porikuu festivali korraldamisega. Eksperdina projekti tegevuste elluviimisel jätkab senine Loode-Eesti projektijuht Karet Kõverjalg. Projekti kestus kaks aastat:  märts 2022.a kuni märts 2024.a.

             Projekti eelarve kokku 24 624 €

Piirkonna turundustegevused 5000€

Porikuu festival 10 000€

Projekti ekspert  9624€

Ettepanek 2: arvamuste avaldamiseks ja hääletusele kinnitada  „Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti tegevused ja eelarve

 1. Uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve kinnitamine

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse määruse § 3. (1)  kohaselt peab kohalik tegevusrühm üldkoosoleku otsusega vastu võtma strateegia ettevalmistamise tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos kirjeldusega ning tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava. Üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava alusel saab NVK taotleda toetust strateegia koostamiseks 15.03.-31.03.2022.

Selgitused ajakava juurde: lõplikult valminud ühisstrateegia dokument tuleb esitada üldkoosolekule kinnitamiseks veebruaris 2023 ja Maaeluministeeriumile uue perioodi rahastamiseks märtsis 2023.

Määrus koos seletuskirjaga on lisatud e-kirjale

Ettepanek 3: arvamuste avaldamiseks ja hääletusele kinnitada uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve

4.           Strateegia juhtrühma koosseisu ja hüvitise kinnitamine

Juhatus teeb ettepaneku moodustada kuueliikmeline strateegia koostamise juhtrühm, kelle rolliks on ühisstrateegia koostamise käigus protsessi jälgimine ning suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll kuni ühisstrateegia vastu võtmiseni Üldkoosoleku poolt hiljemalt veebruaris 2023.a.

Juhatus teeb ettepaneku moodustada juhtrühm põhimõttel, et  igast tegevusrühma omavalitsusest oleks esindatud vähemalt üks liige, kes esindab vähemalt ühte sihtrühma. Esindatavad sihtrühmad on: kohalik omavalitsus, ettevõtjad, kogukonnad ja noored. 

Juhatuse ettepanekul osalevad juhtrühmas juhatuse liikmetest: 

Eve Riga- NVK juhatuse esimees ja kogukondade esindaja

Indrek Eensaar- kohaliku omavalitsuse esindaja

Juhatus määrab ülejäänud juhtrühma liikmed hiljemalt aprilliks 2022. a.

Tulenevalt NVK põhikirja punktist 6.3.13 peab juhatuse liikmega tehtavad tehingud ja tasud kinnitama Üldkoosolek. Strateegia ettevalmistamise eelarve kohaselt teeb tegevjuht ettepaneku arvestada juhtrühma liikme hüvitiseks 150 eurot brutotasu kalendrikuu eest ja juhtrühma juhi hüvitiseks 300 eurot brutotasu kalendrikuus. Juhtrühma juhi läbirääkimisi peetakse Harku valla arendusspetsialistiga.

Ettepanek 4: arvamuste avaldamiseks ja hääletusele kinnitada ühisstrateegia juhtrühma moodustamise põhimõtted, juhatuse poolsed esindajad ja hüvitise määrad.

 

Lisainfo ja kontakt:

Annika Jõks

+372 518 7480

info@4kogu.ee

www.4kogu.ee