MTÜ Nelja Valla Kogu kuulutab välja hanke LEADER piirkonna strateegia koostamiseks

PAKKUMISKUTSE

04.04.2022

Pakkumiskutse  MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER  piirkonna  strateegia  koostamiseks  „Eesti  maaelu arengukava  2014–2020“  meetme  19  „Toetus  LEADERi  kohalikule  arengule“  allmeetme  19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

MTÜ Nelja Valla Kogu   (NVK)  uue  perioodi   strateegia   ettevalmistusperiood   on  kavandatud ajavahemikku  aprill   2022   -   märts  2023.   Ettevalmistusperioodi   tegevuste  kavandamisel   ja elluviimisel  lähtutakse LEADER-tegevuse eesmärkidest ja  kohaliku arengustrateegia  2023–2027 ettevalmistamise toetuse nõuetest.

Strateegia ettevalmistusperioodi eesmärgid:

1)  võimestada  ja  aktiviseerida  NVK  liikmeskonda,  võrgustikke  ja  sihtrühmasid  ning  mõtestada väliskeskkonna uusi   väljakutseid   (rohepööre,   digitaliseerimine   jms)   läbi   ühiste koolituste, õpitubade jms;

2) viia läbi senise strateegia sisuline seire, sh liikmete ja taotlejate tagasisideküsitlus, ellu viidud projektide mõju analüüs, ning hinnata senise strateegia mõju.

3)    koostada    aja-    ja    asjakohane    sotsiaalmajanduslik    analüüs,    mis    sisaldab    piirkonna

arenguvajaduste     ja     potentsiaali     analüüsi,     mikro ja väikeettevõtluse  arengute     detailset             käsitlust, sotsiaalvaldkonna    peamiste    väljakutsete    mõtestamist    jms    ning    lähtub   NVK    piirkonnast;

4)  valmistada  koosloomes  ette  kvaliteetne  ja  läbimõeldud  strateegia, mis  vastab  geograafilise piirkonna ettevõtjate, vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste ootustele ja vajadustele ning on vormistatud visuaalselt atraktiivsel moel. 

 

Nelja Valla Kogu LEADER piirkond perioodi 2023-2027 strateegia ettevalmistamiseks:

a) Harku vald tervikuna;

b) Kiili vald tervikuna;

c)  Saku vald tervikuna;

f)  Saue vald, välja arvatud endise Kernu ja Nissi valla asustusüksused; Saue linn

 

Pakkumist ootame järgmiste tööde teostamiseks

 1)   NVK Eelneva strateegia mõju-uuringu konsulteerimine:

Eksperttugi senise strateegia sisulise seire, sh liikmete ja taotlejate tagasisideküsitluse ja ellu viidud projektide mõju analüüsi lähteülesande koostamisel ja tulemuste analüüsil.

2)  NVK LEADER piirkonna sotsiaalmajandusliku analüüsi teostamine:

a.   Piirkonna  sotsiaalmajanduslik  analüüs  (avaliku  ja  kolmanda  sektori  olulisemad arengunäitajad jms). Analüüs keskendub sellele, milline on olnud piirkonna areng ja mis on peamised väljakutsed andmetest lähtuvalt. Analüüs käsitleb  rahvastikuarenguid,  prognoositavaid  trende jms.  Vastav alus on lähtekohaks NVK kogukonna, elukeskkonna ja ettevõtluse meetmete kujundamisele.

b.   Piirkonna  ettevõtlusvaldkonna  analüüs,  mis  annab  selge  arusaama,  mis  on mikro- ja väikeettevõtete vaates NVKi  piirkonna  arenguvõimalused. Vastav alus on lähtekohaks NVKi piirkonna ettevõtlusmeetmete kujundamisele.

3)   Strateegia protsessi läbiviimine ja lõppdokumendi visualiseerimine:

a.   Eksperttugi NVK strateegia juhtgrupile võtmeisikute ja -organisatsioonide nägemuse ja ootuste                 kaardistamisel   (fookusgrupid, poolstruktureeritud intervjuud ja internetiküsitlus)  KOVide,    kogukondade esindajate,   ettevõtjate   ja   noortega)   lähteülesande koostamisel ja  tulemuste analüüsimisel.

b.   Piirkondlike kaasamisseminaride ja töötubade läbiviimine (vähemalt 4 seminari).

c.    Strateegia  juhtrühma  arutelude  läbiviimine  strateegia ja koostööprojektide osas

d. Nõuetele vastava (sh meetmete, hindamiskriteeriumite ja seiresüsteemi kirjeldus, meetmelehtede väljatöötamine siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö suuniste väljatöötamine) ja piirkonna vajadustele vastava strateegiadokumendi koostamine, visualiseerimine (sh kujundustööd).

Nõuded pakkujale:

•     Pakkujal on vähemalt 5-aastane kogemus integreeritud arengustrateegiate koostamisel ning pakkuja omab pikaajalist kogemust erinevaid huvigruppe kaasavate protsesside läbiviimisel.

Üldised tingimused:

  • Töö alustamise aeg: aprill 2022, teostamise orienteeruv ajakava on toodud allpool pakkumiskutse taustinformatsioonis.
  • Tööplaan  ja  metoodika:  töö  teostamise  metoodika  pakub  välja  pakkuja,  arvestades LEADER  tegevuse  põhimõtteid  ja  eesmärke  ning  kohaliku  arengustrateegia  2023–2027 ettevalmistamise toetuse nõudeid ning määruses toodud tähtaegu. NVK täpsustab tegevuste elluviimise ajakava, tegevused ja metoodika valituks osutunud pakkujaga.
  • Teenuse hind: NVK jätab endale õiguse läbirääkimisteks teenuse hinna osas lähtudes esitatud hinnapakkumisest, tegevustest ja ajakavast.
  • Lepingu sõlmimine: töö teostajaga sõlmitakse töövõtuleping ja/või käsundusleping. Lepingu liigi lõplik valik tehakse läbirääkimiste käigus.
  • Väljamaksed: toimuvad kolmes osas vastavalt teostatud töödele.
  • Tehniline   nõue   pakkumisele:   hinnapakkumine   peab   sisaldama   hinnapakkuja   nime, registrikoodi  ja  kontaktandmeid,  hinnapakkumise  väljastamise  kuupäeva  ning  teenuse käibemaksuta     ja     käibemaksuga     maksumust,     juhul     kui     teenuse     pakkuja     on käibemaksukohustuslane.

Pakkumise esitamine:

Pakkumise palume saata MTÜ Nelja Valla Kogu e-maili aadressile info@4kogu.ee

Hiljemalt 25. aprilliks 2022 kella 12.00-ks.

Esitada palume järgmised dokumendid:

•     Teostatavate tegevuste, ajakava ja metoodika kirjeldus.

•     Hinnapakkumine teostatavate tegevuste lõikes. Palume eraldi välja tuua pakkumiskutsega küsitud tegevuste 1-3 mahud ja maksumused alapunktide a-d kaupa.

•     Pakkuja organisatsiooni ja töö teostajate CVd ning nimekiri viimase 5 aasta jooksul tehtud olulisematest asjakohastest töödest.

Kontakt ja lisainfo:

  Annika Jõks

  Tel +372 51 87 480

  E-post info@4kogu.ee

Taustinformatsioon

 

MTÜ Nelja Valla Kogu hetkel kehtiv arengustrateegia on kättesaadav siit:

https://www.4kogu.ee/sites/default/files/dok-2021-09/NVK%20strateegia%202015-2023.pdf

MTÜ Nelja Valla Kogu 2023-2027 ettevalmistamise tegevuskava on kinnitatud MTÜ Nelja Valla Kogu Üldkoosoleku otsusega nr 3 21.03.2022.

NVK uue  perioodi   strateegia   ettevalmistusperiood   on  kavandatud ajavahemikku  aprill   2022   -   märts  2023.   Ettevalmistusperioodi   tegevuste  kavandamisel   ja elluviimisel  lähtutakse  LEADER-tegevuse eesmärkidest ja  kohaliku arengustrateegia  2023–2027 ettevalmistamise toetuse nõuetest.

Strateegia ettevalmistamise eesmärk on läbi koosloome tagada nõuetele vastava ja piirkonna vajadustele ning võimalustele vastava strateegiadokumendi koostamine.

MTÜ NELJA VALLA KOGU ÜHISSTRATEEGIA ETTEVALMISTAMISE KAVA

Strateegia ettevalmistamise põhitegevused

1.1

Tegevuspiirkonna sidusrühmade* võimestamine**, koolitamine ja kaasamine

1.2

Eelneva strateegia mõju-uuringu ja tegevuspiirkonda käsitleva uuringute läbiviimine

1.3

Tegevuspiirkonna sidusrühmadega konsultatsioonide pidamine, nõustamisteenuse tellimine Nelja Valla Kogu

strateegia koostamise protsessi juhtimiseks

1.4

Kohaliku tegevusrühma juhtrühma tegevused

 

*Sidusrühmana käsitletakse kohalikke partnereid ning tegevuspiirkonnas elavaid ja tegutsevaid kindlalt piiritlemata erinevaid sihtrühmi: noored-vanad, mehed-naised, ettevõtjad-mittetulundusühingud.

**Võimestamine on piirkonna  inimeste, kogukondade ja organisatsioonide tegutsemisvõime, sealhulgas tahte, vastutustunde, õigusteadlikkuse, pädevuse ja oskuste sihipärane edendamine, et neil tekiks rohkem võimalusi osaleda aktiivsemalt ja sisulisemalt arendustöös, planeerimises, korraldamises ja juhtimises.

Tegevused

Eeldatav ajakava

2.1

Tegevus – tegevuspiirkonna elanike teavitamine uue strateegia koostamisega alustamisest

Eesmärk – informeerida tegevuspiirkonna elanikke toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust

Tulemus – tegevuspiirkonna elanikud on teadlikud tegevusrühma kavatsusest koostada ühisstrateegia uueks programmiperioodiks.

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – elanikel on teadmine, millised võimalused neil strateegia koostamise protsessis osaleda o

25. veebruar - 2. märts 2022. a

2.2

Tegevus – strateegia ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamine ja kinnitamine

Eesmärk –  tegevuskavas kirjeldatakse tegevused,  ajaline plaan ja eelarve

Tulemus – valmib ühisstrateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis kinnitatakse üldkoosoleku poolt

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava on eelduseks strateegia koostamiseks  vajaliku toetuse taotlemisel

22. veebruar - 08. märts 2022. a

2.3

Tegevus – lähteülesande  koostamine uuringute ja strateegia koostamiseks, hanke teostamine ja lepingu sõlmimine konsultatsiooniettevõttega

Eesmärk – eesmärgiks on tagada nõuetele vastava (sh meetmete, hindamiskriteeriumite ja seiresüsteemi kirjeldus, meetmelehtede väljatöötamine siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö suuniste väljatöötamine) ja piirkonna vajadustele vastava strateegiadokumendi vormistamine. Kaasatud konsultatsiooniettevõte viib eesmärgi täitmiseks läbi vajalikke uuringuid ja analüüse ning kaasab sidusrühmasid

Tulemus – teostatud on hange, ekspertidega on sõlmitud leping uuringu/analüüsi läbiviimiseks ja  ühisstrateegia  väljatöötamiseks

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – ekspertide kaasamine piirkonna ühisstrateegia koostamiseks loob eeldused kvaliteetseks tulemuseks.

aprill-mai 2022. a

2.4

Tegevus - avaliku kaasamisseminari korraldamine tegevuspiirkonnas

Eesmärk – teavitada tegevuspiirkonna elanikke nende võimalusest osaleda strateegia väljatöötamise protsessis

Tulemus – võimalikult paljude tegevuspiirkonna elanike teadlikkus uue perioodi võimalustest

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke on informeeritud võimalusest osaleda strateegia koostamise protsessis, seda mitmekesisem on sidusrühmadelt saadav sisend strateegia koostamiseks

juuni 2022. a

2.5

Tegevus –  sisendi kogumine, piirkonna arengu vajaduste ja -võimaluste kaardistamine

Eesmärk –  sidusrühmade kaasamine ja koolitamine tegevuspiirkonnas lähtuvalt konsultatsiooniettevõtte ettepanekutest.

Tulemus – sidusrühmade sisend koostatavasse strateegiasse.

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – probleemide ja arengu vajaduste ja -võimaluste  kaardistamine tegevuspiirkonnas.

aprill – oktoober 2022. a

2.6

Tegevus – arendusorganisatsioonide ja  -liitude kaasamine

Eesmärk – leida ühisosi tegevuspiirkonna organisatsioonidega, et tagada strateegia sidusus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega

Tulemus – ühisstrateegias sisalduvad  valdkondadepõhised ja piirkonna arengukavadest tulenevad ühisosad

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia sidusus valdkondlike ja piirkondlike arengudokumentidega

mai – august 2022. a

2.7

Tegevus – ideekorje seminar „Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas“.

Eesmärk – kaasata kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.

Tulemus – sisend ühisstrateegiasse sotsiaalvaldkonna arenguvajaduste ja-võimaluste osas  (Euroopa Sotsiaalfond+)

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ panustava meetme väljatöötamiseks.

mai – september 2022. a

2.8

Tegevus – strateegia juhtrühma koosolekud ja  konsultatsioonid ekspertidega

Eesmärk – viia igakuiselt läbi konsultatsioone strateegia ettevalmistamisse kaasatud ekspertidega, et teha kokkuvõtted sidusrühmade ja kogukondade kaasamisprotsessil saadud infost, mida kasutada olulisema sisendina ühisstrateegia koostamisel.

Tulemus – strateegias võetakse arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi ning innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, kirjeldatakse võrgustumist ja koostööd. Strateegiasse lisatakse tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs.

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – info ja sisendite  koondamine ja strateegia vormistamine.

aprill – oktoober 2022. a

2.9

Tegevus – strateegia kavandi tutvustus ja ettevalmistava tegevuskava täitmise ülevaade

Eesmärk – strateegia juhtrühm ja tegevmeeskond teevad vahekokkuvõte strateegia väljatöötamise protsessist. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalik tutvuda strateegia kavandiga tegevusrühma veebilehel

Tulemus – PRIAle on esitatud ühisstrateegia kavand koos ettevalmistava tegevuskava täitmise ülevaatega

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle ülevaade strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest

oktoober 2022. a

2.10

Tegevus – strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine

Eesmärk – töötada välja strateegia juhtrühma ja ekspertide abil strateegia elluviimise meetmed. Koostöös ekspertidega vormistatakse maaeluministri määrusega kehtestatud nõuetele vastav tegevusrühma ühisstrateegia

Tulemus – on valminud strateegia terviktekst koos strateegia elluviimise kava ja meetmetega

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks –  ühisstrateegia tervikteksti vormistamine

september 2022. a – jaanuar 2023. a

2.11

Tegevus – Nelja Valla Kogu ühisstrateegia 2023 – 2029 esitlemine

Eesmärk – valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonna elanikele (sidusrühmadele ja kogukondadele), kus kõigil on võimalik anda tagasisidet ja teha muudatusettepanekuid. Tagasiside ja ettepanekute ülevaatamine koos ekspertidega

Tulemus – valminud strateegiale on saadud tagasiside tegevuspiirkonna elanikelt ning vajadusel on sisse viidud muudatused ja täiendused

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia tagasisidestamine ja heakskiidu saamine sidusgruppide poolt

jaanuar – veebruar 2023. a

2.12

Tegevus – MTÜ Nelja Valla Kogu  ühisstrateegia 2023 – 2029 vastuvõtmine ja kinnitamine üldkoosoleku poolt

Eesmärk – tegevusrühma uue programmperioodi ühisstrateegia jõustamine

Tulemus – strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – osapoolte teadlikkus uue perioodi võimalustest

veebruar – märts 2023. a

2.13

Tegevus – tegevusrühma toimimiseks vajalikud tegevused.

Moodustatakse strateegia koostamise juhtrühm, kelle rolliks on ühisstrateegia koostamise käigus protsessi jälgimine ning  vajadusel suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll kuni ühisstrateegia vastu võtmiseni

Korraldatakse infopäevi, seminare, arutelusid jm tegevusi ühisstrateegia valmimiseks. Tegevustesse kaasatakse sidusrühmi. Konsultatsioonid ekspertidega. Toimuvad juhatuse, juhtrühma, ekspertide koosolekud. Tehakse muid tegevusi, mis on vajalikud ühisstrateegia koostamiseks ja  vormistamiseks ja kinnitamiseks.

Eesmärk – strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsess on tegevusrühma juhtkonna ja strateegia juhtrühma poolt juhitud

Tulemus – tegevusrühm koordineerib ühisstrateegia koostamise protsessi sujuvat ja loogilist toimimist

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia valmimise protsessi juhtimine

märts 2022. a - märts 2023. a