Taotlemine

01. aprillist kuni 30 aprillini on avatud taotluste vastuvõtt vihmavarjuprojektidele.

Vihmavarjuprojekt on NVK ühisprojekt  „Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat keskkonda.

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus NVK juhatuse poolt.

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 01. aprillist kuni 30 aprillini aastal 2021.

 • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
 • Seltsid ja setsingud, sõpruskonnad

Toetatavad tegevused:

 • Uute seltsi- ja huvitegevusürituste ning traditsioonide algatamine ja elluviimine
 • Koolituste, õpitubade ja õppereiside korraldamine
 • Laste- ja noortelaagrite korraldamine
 • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

 • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
 • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
 • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

 

Täpsemad juhised Vihmavarjuprojekti meetmelehelt

Esitatavad dokumendid

 1. Hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kaks võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 1000 €,  vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 €

Toetuse taotluse avaldus NVK vormil

Info ja nõustamine

Annika Jõks, tegevjuht
Telefon: 5187480
E-post: info@4kogu.ee

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26.10.2020 

Avatud taotlusvoore ei ole

14.08.2020

Avatatud on taotlemine MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 121 455,00 EUR. 

Taotlusi võetakse vastu e-pria vahendusel 24.-31. augustini, kell 14.00

21.05.2020

13.05-15.05.2020 toimununud virtuaalsel üldkoosolekul kinnitati MTÜ Nelja Valla Kogu 2020 aasta taotlusvooru tingimused. 

Avatakse taotlemine MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 121 455,00 EUR. 

Taotlusi võetakse vastu e-pria vahendusel 24.-30. augustini, kell 14.00

Minimaalne toetussumma – 2 000 EUR. Maksimaalne toetussumma – 10 000 EUR

Toetatavad tegevused:

Investeeringud ehitistesse, rajatistesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse, mis saab konkreetse projekti raames lõplikult valmis (väljastatakse kasutusluba)

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 23.08.2020
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 24. august kuni 31. augustini. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
 • Tehniline hindamine 01.-14.09. 2020 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 26. oktoobril ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) kehtiv RT I, 15.05.2020, 16 Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED ja ABIINFO TAOTLEJALE

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

5. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

6. Ehitustegevuseks vajalikud PRIA vormid:

Ehitusetegevuse hinnapakkumuse vorm

Ehitustegevuse vorm

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 
E-post: info@4kogu.ee

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.12.2019

2020 taotlusvoor avatakse peale seda, kui on selgunud teave 2019 taotlusvooru toetuste määramise osas, PRIA toetuse määramise lõpptähtagade osas.  Nende andmete põhjal otsustatakse millal ning millise eelarve ulatuses avada taotlusvoor.

16.12.2019 toimunud juhatuse koosolekul otsustati teha ettepanek 13.05.2020 toimuvale üldkoosolekule avada Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine perioodi 2016-2019 meetmete rakendamise eelarve jääkide põhjal.

 

23.09.2019

Nelja Valla Kogu taotlusvoor oli avatud perioodil 26.08-01.09.2019. Taotlusi võeti vastu meetmes III Mikroettevõtluse arendamine ja meetmes IV Turismiteenuse arendamine ja infovahetuse edendamine. Meetmete eelarved olid vastavalt 41 663,13 ja 187 661,40 eurot.

Toetust küsiti meetmest III kokku  39 494 eurot ja meetmest IV 123 119  eurot.

Kokku esitati õigeaegselt läbi e-PRIA keskkonna mõlemasse meetmesse 13 projektitoetuse taotlust.

Kaks taotlejat, kummaski meetmes üks, ei viinud taotlust lõpuni ning ei esitanud 2019 taotlusvoorus taotlust.

Projektitoetuse taotluste tehniline kontroll toimus vastavalt NVK üldkoosoleku 14.05.2016 otsusega nr 2.1 kehtestatud “MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” punkt 5.5 kohaselt 10 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppu (18.02.2018).

Tehnilise vastavuse kontrolli viisid e-PRIA keskkonnas läbi MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht Annika Jõks, kus täideti taotlejate kontroll-leht, fikseeriti puudused ja paluti taotlejatel teha vajalikud täiendused.

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus kinnitas 2019 taotlusvooru esitatud taotluste tehnilise kontrolli protokolli.

Hindamiskomisjonile hindamiseks edastati Meede 3 viis taotlust, Meede 4 seitse taotlust.

2019 taotlusvooru meetmete eelarve jääk 66 910,87

Kavandatav taotlusvoor 2020 aastal  avatakse märtsis, avatav Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

01.06.2019

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 29.08.2018
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 26. august kuni 01. september. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
 • Tehniline hindamine 02.-13.09. 2018 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 28. oktoober  ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

MEETMED:

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meetme eelarve 41 663,13 eurot

Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi, mis on otseselt seotud projekti investeeringuga

Meetme eelarve 187 861,87  eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 30.10.2018, 5. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

6.  Äriplaan ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)  Abimaterjalid äriplaani koostamiseks leiad ka: https://www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ariplaani-koostamine

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: info@4kogu.ee

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19.02.2019

2019 taotlusvooru projektide esitamine toimub 26.august kuni 01 september e-pria vahendusel.

Infopäev: Kuidas koostada äriplaani ja projektitaotlust NVK Leader taotlusvooru toimub 06. juunil kell 15.00-18.00 Tuula külakeskuses,Töökoja, Tuula küla, Saue vald, 76605 Harjumaa.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meetme eelarve 41 663,13 eurot

Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi, mis on otseselt seotud projekti investeeringuga

Meetme eelarve 187 861,87  eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 30.10.2018, 5. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

6.  Äriplaan ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)  Abimaterjalid äriplaani koostamiseks leiad ka: https://www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ariplaani-koostamine

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: info@4kogu.ee

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.04.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta II taotlusvoor ja MEETMED 3 ja 4 on avatud 27.august- 02.september.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 170 223,41

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 209 944,18

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

02.08.2018 toimunud infopäeva materjalid leiad siit äriplaani lühikoolituse materjalid siit

03.09.2018

2018 II taotlusvooru taotluste vastuvõtmine on lõppenud

10.01.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor Meede 2 

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

Meetme eelarve 139 714,89 sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot

Taotlusvooru ajakava:

Taotluste esitamise aeg läbi e-pria 12-18 veebruar.

Tehniline hindamine 19. veebruar-02. märts

Tehnilise protokolli kinnitamine juhatuses 05. märts

Sisuline hindamine 07 märts kuni 06. aprill

Hindamiskomisjoni  koosolek ja taotlejate ärakuulamine 15. märts  

Taotlusvooru pingerea kinnitamine 09. aprill 

Projektide menetlemine toimub PRIA uues iseteeninduskeskkonnas: e-pria.ee