Strateegia juhtrühma ja KOV spetsilistide arutelukoosolek sotsiaalmeetme väljatöötamiseks

Toimumisaeg

Harku, Kiili, Saku ja Saue valdu hõlmav LEADER-tegevusgrupp Nelja Valla Kogu koostab järgmise rahastusperioodi strateegiat, mille alusel toimub toetuste jagamine aastatel 2024–2027.

Lisaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) vahenditele on uuel perioodil tegevusrühmal võimalus kasutada Euroopa Sotsiaalfondi toetust ca 320 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärk on:

1)         pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine;

2)         inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Toetuse saaja MTÜ Nelja Valla Kogu ülesanne on välja töötada meede, kuulatada välja taotlusvoorud ning rakendada miniprojekte meetme eesmärkide täitmiseks.

15. veebruaril kell 13.00-14.30 toimub Tuula Kogukonnakeskuses (Vana Tuula tee 2, Tuula Saue vald) arutelu, mida juhib MTÜ Nelja Valla Kogu konsulteeriva partneri Cumulus Consulting ekspert Jaan Urb.

Arutelu käigus soovime saada ülevaate, millised on Nelja Valla Kogu piirkonna kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna ekspertide arvamused vajalike tegevuste kavandamiseks ülaltoodud eesmärke silmas pidades.

Arutelule on palutud kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Arutelust võtavad osa ka Nelja Valla Kogu strateegia juhtrühma liikmed.