NVK strateegia meetmed

01.03.2016 kiitis Maaelumisnisteerium heaks MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia. Strateegia eesmärgid on:

 1. Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba aja sisustamise võimalused, selleks vajalik taristu on läbimõeldult välja arendatud.
 2. Kogukonnad on tugevad, toimekad ja ühtehoidvad.
 3. Kasvanud on nii kohalike töökohtade kui ka teenuste hulk.
 4. Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus turismialane koostöö. 

Strateegia strateegiliste eesmärkide täitmiseks rakendatakse nelja meedet 

Taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel. Meetmelehe avamiseks klikka meetme nimetusele allolevas loetelus.

Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine 

Meedet ei avata, kuna meetme eelarve osas on PRIA toetusotsused määranud 2016 ja 2017 voorude põhjal.

 • Vaba aja veetmise võimaluste laiendamist;
 • Avaliku ruumi kujundamist;
 • Turvalisuse tõstmist.

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

toetatakse:

 • Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
 • Seltsitegevuse korraldamist;
 • Tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamist;
 • Õppeprogrammide, - reiside ja koolituste läbi viimine ning koostöö;
 • Materjalide koostamist ja publitseerimist

TOETATAVAD TEGEVUSED VIIAKSE ELLU ÜHISPROJEKTINA!

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

Strateegia rakenduskava 2018

Strateegia rakenduskava 2017

Strateegia rakenduskava 2016