LEADER programm ja Nelja Valla Kogu strateegia


LEADER PROGRAMM

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l'economie rurale, mis tõlkes tähendab "Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".

LEADER toetuse eesmärgiks Eestis on toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

LEADER- lähenemise üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADER-lähenemise põhielementide rakendamise kaudu.

LEADER-meetme elluviimiseks koostatakse maapiirkonnas kohalikul algatusel põhinevad kohaliku arengu strateegiad. Strateegiate ettevalmistamise ja rakendamise eest vastutavad kohalikud tegevusrühmad. Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusrühma, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusrühmad korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.


NELJA VALLA KOGU ÜHISSTRATEEGIA 2023-2027+

Nelja Valla Kogu piirkonna uue LEADER perioodi rakendamiseks koostati MTÜ Nelja Valla Kogu ühisstrateegia 2023-2027+, mis kinnitati NVK üldkoosolekul 24.05.2023 ja see hakkas kehtima alates 01.01.2024. 

NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise koosolekute ja muude sündmuste materjalid nt esitlused ja memod on leitavad siit:

25. mai strateegia juhtrühma koosoleku memo

02. juuni NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise ettekanne 

02. juuni NVK avakoosoleku memo ja kokkuvõte ajurünnakust

09. juuni strateegia juhtrühma koosoleku memo

29. juuni strateegia juhtrühma koosoleku memo

30. september juhtrühma koosoleku memo

10. oktoober laiendatud juhtrühma ja juhatuse koosoleku poolt ja 26. oktoobril üldkoosoleku poolt heaks kiidetud srateegia kavand