NVK LEADER strateegia periood 2015-2023


NELJA VALLA KOGU STRATEEGIA 2015-2023

01.03.2016 kiitis Maaelumisnisteerium heaks MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia.

Strateegia eesmärgid on:

 1. Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba aja sisustamise võimalused, selleks vajalik taristu on läbimõeldult välja arendatud.
 2. Kogukonnad on tugevad, toimekad ja ühtehoidvad.
 3. Kasvanud on nii kohalike töökohtade kui ka teenuste hulk.
 4. Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus turismialane koostöö. NELJA VALLA KOGU STRATEEGIA MEETMED 2015-2023

Taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel.
Strateegia strateegiliste eesmärkide täitmiseks rakendatakse nelja meedet 

Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine avatud 2016-2020

Meetme eelarve osas on PRIA toetusotsused määranud 2016 ja 2017 voorude põhjal.

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine avatud 2016-2018

Meetme eelarve osas on PRIA toetusotsused määratud 2017 ja 2018 voorude põhjal

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine  2016-2019

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine 2016-2019

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

Strateegia rakenduskava 2020

Strateegia rakenduskava 2019

Strateegia rakenduskava 2018

Strateegia rakenduskava 2017

Strateegia rakenduskava 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. novembrist  kuni 4. detsembrini (kuni kell 12.00) on avatud taotluste vastuvõtt vihmavarjuprojektidele ”Innovatsiooniosak”.

Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukogukonnad” raames viidi läbi “Ideekiirendi” programm, milles osalesid Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa  tegevuspiirkondade vabaühendused. Vihmavarjuprojekt „Innovatsiooniosak“ eesmärk on anda võimalus nutikatele kogukondadele,kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Innovatsiooniosaku toel saab lihtsustatud korras taotleda toetust väikeprojektidele, ehk “vihmavarjuprojektidele”, millega rakendatakse uusi ja nutikaid lahendusi ja lähenemisi kohalike vajaduste rahuldamiseks.

Koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“  viiakse ellu ajavahemikul 01.01.2023 – 31.12.2024, koostöös Kodukant Läänemaa ja Põhja-Harju Koostöökoguga.
Projekti kogu eelarve on  188 611 €.

„Arukad külad, nutikad kogukonnad“ koostööprojekti tegevused ja NVK poolne eelarve:

Projekti eelarve kokku 44 000

Ideekiirendi programm  9000 €

 Kogukonde arendamine(motivatsioonipäevakud, õppereisid, seminarid) 17 000 €

„Innovatsiooniosaku“ vihmavarjuprojektide toetusfond 18 000 €

Vihmavarjuprojekt „Innovatsiooniosakud“ on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on minimaalselt 2000 ja maksimaalselt 4900 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest

Innovatsiooniosaku toel saab lihtsustatud korras taotleda toetust väikeprojektidele, millega rakendatakse teistmoodi lahendusi ja lähenemisi kohalike vajaduste rahuldamiseks.


Vihmavarjuprojekti eesmärkide täitmiseks on võimalik taotleda toetust:

 • kogukonna elu edendava toote või teenuse turule toomiseks või edasiarendamiseks;
 • kogukonna jaoks olulise kitsaskoha lahendamiseks, sh avaliku ruumi parendamiseks ning elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
 • Investeeringuprojektide ettevalmistamiseks

Toetatavad tegevused:

 • koolitused, seminarid ja õppereisid (sh teavituskulud, ruumide rent, koolitaja tasu, päeva juhtimine, transport, toitlustus, majutus jms)
 • ekspertide kaasamine ja mentorlus;
 • uuringud ja analüüsid;
 • teabe- ja reklaammaterjali koostamine ja väljaandmine.
 • Projektijuhtimine maksimaalselt 20% vihmavarjuprojekti maksumusest.

Tegevuste elluviimise periood kuni 30.06.2024.
 

Mitteabikõlblikud kulud:

 • investeeringud ja tegevused, millele on saadud või taotletakse KOV vm toetust;
 • projekteerimine.
 • investeeringud põhivarasse

Kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, selgelt kirjeldatud, majanduslikult mõistlik  ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Toetusraha kasutamisel tuleb olla otstarbekas ja säästlik.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale:

 • taotleja on kolmanda sektori organisatsioon (MTÜd ja SAd) 
 • tegevused viiakse ellu NVK tegevuspiirkonnas- Saku, Saue, Kiili ja Harku vallas;
 • Projektitoetuse taotleja peab taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel täitma kõiki maaeluministri määruses 23.10.2015 nr 11  „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“, peatükis 4 PROJEKTITOETUS esitatud tingimusi.  RT I, 15.05.2020, 16

Taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • NVK „Innovatsiooniosakute“ projektitoetuse taotlusvorm;
 • vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumust kui investeeringu või tegevuse KM-ta maksumus on vahemikus 2000-5000 eurot. vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 €. Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • MTÜ liikmete nimekiri, mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga.

.Toetuse saaja ülesanded:

 •  tegevuse planeerimine ja elluviimine
 • töövõtulepingu sõlmimine NVK  ja taotleja vahel;
 • tegevus- ja kuluaruande esitamine NVK-le;
 • koolituse, seminari, õppereisi või muu samalaadse ürituse puhul, LEADER sümboolikaga varustatud päevakavade ja osavõtjate nimekirjade esitamine NVK-le;
 • projektitoetuse abil tegevuse elluviimisest teavitamine vastavalt maaeluministri 22. detsembri 2015. a määruses nr 26 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020“ kehtestatud nõuetele. [RT I, 31.10.2017, 2 - jõust. 03.11.2017]

Vihmavarjuprojekti toetustaotlusi hindab NVK juhatuse liikmetest moodustatud komisjon  ja rahastusotsused kinnitab NVK  juhatus.

Dokumendid:
Innovatsiooniosaku taotlemise tingimused
Hindamiskriteeriumid

Lisa 1 Taotlus
Lisa 2 Päevakava vorm
Lisa 3 Aruande vorm

Info ja nõustamine:

Kristiina Adamson, „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ projektijuht
Telefon: 5112560
E-post: adamsonkristiina@gmail.com


................................................................................................................................................................................................................

28. augustist kuni 10. septembrini 2023. a on avatud taotluste vastuvõtt Nelja Valla Kogu ühisprojekti „Porikuu sündmuste mitmekesistamine 2023“ vihmavarjuprojektidele, mis viiakse ellu Porikuu festivali raames.

Porikuu festival on Loode-Eestis kulgev elamusfestival, mis pakub erinevaid elamusi Pealinnast kuurortlinna Haapsaluni välja. https://www.porikuu.ee/

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) minimaalne toteuse summa on 300 eurot, maksimaalne 1000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus Porikuu festivali raames sündmuse korraldamiseks NVK juhatuse poolt 11. septembril

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 28. augustist kuni 10. septembrini aastal 2023 e-kirja teel info@4kogu.ee

Toetuse saajad  

 • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)

Nõuded toetuse saajale

 • Tegevused viiakse ellu NVK tegevuspiirkonnas-

Saku, Saue, Kiili ja Harku vallas.

 • Taotleja peab esitama taotlemise hetkel kehtiva liikmete nimekirja  (v.a usulised ühendused)

Toetatavad tegevused:

 • Koolituste, õpitubade, kultuuriürituste ja teiste sündmuste korraldamine Porikuu festivali raames
 • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

 • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
 • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
 • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Esitatavad dokumendid

 1. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil, mis esitatakse e-kirja teel hiljemalt 10.septembriks 2023. a

................................................................................................................................................................................................................

27.03.2023

Taotlusvoor on lõppenud, taotlused hindamisel, hindamistulemused kinnitab NVK juhatus 10. aprillil

19.12.2022

MTÜ Nelja Valla Kogu kuulutab välja 2023. aasta I taotlusvooru.

2023 I taotlusvooru toetustaotluste esitamine toimub 13. veebruar - 20. veebruar 2023. a. e-pria vahendusel. 

Taotlusdokumentide vastuvõtt lõpeb 20. veebruaril kell 16.00

Avatud on meetmed:

MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 125 442 EUR

Meede 1 maksimum toetussumma on 30 000 eurot

MEEDE 5 COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede, eelarve 19 834, 62 EUR.

Meede 5 maksimum toetussumma on 8 000 eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-prias)
 2. Projekt NVK vormil  NB! MEEDE 5 projektitaotluse vorm on erinev, selle leiad siit! 
 3. Projekti eelarve võib olla projekti vormil või eraldi falilina lisatud
 4. Projektijuhi CV
 5. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid:  Ehitise puhul  (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve,  mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil) ehitusteatise, -loa koopia või KOV kirjaliku kooskõlastuse koopia; maa või hoone kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4 Ehitustegevuseks vajalikud
 6. PRIA vormid: Ehitusetegevuse hinnapakkumuse vormEhitustegevuse vorm
 7. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €) 
 8. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1
 9. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: liikmete nimekiri; taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, äriplaan või Lisa 2 teostatavus tasuvus analüüs
 10. Heaks abivahendiks äriplaani ja finantspoole läbimõtlemisel on nt EASi äriplaani koostamise juhend või EAS äri-planeerimine/äriplaani-koostamine. Lisaks saab kasutada Swedbank poolt välja töötatud Äriplaani tööriista e-keskkonnas, mille kokkuvõtte saab hiljem ka välja printida.
 11. Covid meetme puhul Kasumiaruande prognoos NVK Lisa 3  NB! Kasumiprognoos võib olla taotleja poolt vabalt valitud vormis.

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 05.12.2022-09.02.2023
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 13. veebruar- 20. veebruar 2023. a. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge.
 • Tehniline hindamine 21. veebruar-03. märts 2023 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Tehnilise hindamise tulemused kinnitab juhatus 13. märtsil 2023
 • Sisuline hindamine kestab kuni 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjoni poolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 10. aprillil ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

.............................................................................................................................................................................................................

13.06.2022

MTÜ Nelja Valla Kogu kuulutab välja 2022 aasta II taotlusvooru.

2022 taotlusvooru projektide esitamine toimub 26. september-03. oktoober 2022. a  e-pria vahendusel. Taotlusdokumentide vastuvõtt lõpeb 03. oktoobril kell 16.00

Avatud on meetmed:

MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 170 887  EUR

Meede 1 maksimum toetussumma 30 000 eurot

MEEDE 5 COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede, eelarve 42 050,89  EUR.

Meede 5 maksimum toetussumma 8 000 eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-prias)
 2. Projekt NVK vormil  NB! MEEDE 5 projektitaotluse vorm on erinev, selle leiad siit! 
 3. Projekti eelarve võib olla projekti vormil või eraldi falilina lisatud
 4. Projektijuhi CV
 5. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid:  Ehitise puhul  (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve,  mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil) ehitusteatise, -loa koopia või KOV kirjaliku kooskõlastuse koopia; maa või hoone kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4 Ehitustegevuseks vajalikud
 6. PRIA vormid: Ehitusetegevuse hinnapakkumuse vormEhitustegevuse vorm
 7. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €) 
 8. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1
 9. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: liikmete nimekiri; taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, äriplaan või Lisa 2 teostatavus tasuvus analüüs
 10. Heaks abivahendiks äriplaani ja finantspoole läbimõtlemisel on nt EASi äriplaani koostamise juhend või EAS äri-planeerimine/äriplaani-koostamine. Lisaks saab kasutada Swedbank poolt välja töötatud Äriplaani tööriista e-keskkonnas, mille kokkuvõtte saab hiljem ka välja printida.
 11. Covid meetme puhul Kasumiaruande prognoos NVK Lisa 3  NB! Kasumiprognoos võib olla taotleja poolt vabalt valitud vormis.

 

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 20.06-22.09.22
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 26. september- 03. oktoober 2022. a. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge.
 • Tehniline hindamine 04.-17.10.2022 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Tehnilise hindamise tulemused kinnitab juhatus 24. oktoobril
 • Sisuline hindamine kestab kuni 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjoni poolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 21.novembril ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27. juunist kuni 25. juulini 2022. a on avatud taotluste vastuvõtt Nelja Valla Kogu ühisprojekti vihmavarjuprojektidele, mis viiakse ellu Porikuu festivali raames

Porikuu festival on Loode-Eestis kulgev elamusfestival, mis pakub erinevaid elamusi Pealinnast kuurortlinna Haapsaluni välja. https://www.porikuu.ee/

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 1000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus Porikuu festivali raames sündmuse korraldamiseks NVK juhatuse poolt 01. augustil

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 27. juunist kuni 25. juulini aastal 2022 e-kirja teel info@4kogu.ee

Toetuse saajad  

 • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
 • Seltsid ja setsingud, sõpruskonnad

Nõuded toetuse saajale

 • Tegevused viiakse ellu NVK tegevuspiirkonnas-

Saku, Saue, Kiili ja Harku vallas.

 • Taotleja peab esitama taotlemise hetkel kehtiva liikmete nimekirja  (v.a usulised ühendused)

Toetatavad tegevused:

 • Koolituste, õpitubade, kultuuriürituste ja teiste sündmuste korraldamine Porikuu festivali raames
 • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

 • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
 • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
 • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Esitatavad dokumendid

 1. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil, mis esitatakse e-kirja teel hiljemalt 25. juuliks 2022. a
   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2022 a I TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

02.12.2021

MTÜ Nelja Valla Kogu kuulutab välja 2022 aasta taotlusvooru.

2022 taotlusvooru projektide esitamine toimub 24. jaanuarist kuni 31. jaanuarini  e-pria vahendusel. 

Taotlusdokumentide vastuvõtt lõpeb 31. jaanuaril kell 16.00

Avatud on kõik meetmed, sh Covid meede

MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 297 523,00 EUR. 

MEEDE 3 Mikroettevõtluse arendamine, meetme eelarve 132 233,00 EUR.

MEEDE 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine, meetme eelarve 165 291,00 EUR.

MEEDE 5 COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede, eelarve 61 964,59 EUR.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-prias)
 2. Projekt NVK vormil  NB! MEEDE 5 projektitaotluse vorm on erinev, selle leiad siit! 
 3. Projekti eelarve võib olla projekti vormil või eraldi falilina lisatud
 4. Projektijuhi CV
 5. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid:  Ehitise puhul  (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve,  mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil) ehitusteatise, -loa koopia või KOV kirjaliku kooskõlastuse koopia; maa või hoone kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4 Ehitustegevuseks vajalikud
 6. PRIA vormid: Ehitusetegevuse hinnapakkumuse vormEhitustegevuse vorm
 7. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €) 
 8. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1
 9. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: liikmete nimekiri; taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, äriplaan või teostatavus tasuvus analüüs
 10. Ettevõtjatel on vajalik esitada äriplaan.
 11. Heaks abivahendiks äriplaani ja finantspoole läbimõtlemisel on nt EASi äriplaani koostamise juhend või EAS äri-planeerimine/äriplaani-koostamine või ka Šveitsi Vabaühenduste Fondi finantsplaani vorm. Lisaks saab kasutada Swedbank poolt välja töötatud Äriplaani tööriista e-keskkonnas, mille kokkuvõtte saab hiljem ka välja printida.

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 06.12.21-23.01.22
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 24.-31.jaanuar 2022. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge.
 • Tehniline hindamine 01.-18.02.2022 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Tehnilise hindamise tulemused kinnitab juhatus 21. veebruaril
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjoni poolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 21. märts ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

25.11.2021 Covid meetmesse esitatud taotlused on hindamiskomisjoni pool hinnatud, paremusjärjestus esitatakse 29.11.2021 juhatusele kinnitamiseks. Kõik esitatud (12) taotlused ületasid nõutud lävendi 2,6 punkti ning esitatakse PRIAle rahastusotsuse tegemiseks.

Covid meetme taotluste vastuvõtuaja pikendamine

MTÜ Nelja Valla Kogu COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetme taotluste vastuvõtu aeg e-prias 2021. a rakenduskava alusel oli ette nähtud 04.-11.10.2021.

Seoses tehnilise tõrkega e-pria süsteemis ajavahemikus 06.-08.oktoobrini 2021. a pikendatakse taotluste vastuvõtmist COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest kuni 14.10. 2021 kella 16.00-ni.

 

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab 06. septembrist 2021. a LEADER projektitoetuste vastuvõtmist COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetmest.

COVID-19 meetme rakendamise  eesmärgiks  on  tegevusgrupi piirkonnas ettevõtjate ja ettevõtlusega tegelevate vabaühenduste toetamine seoses koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega.

Meetme eelarve 137 435,69 eurot

Taotlusdokumente saab esitada e-pria vahendusel 04.-11. oktoober 2021. a

Tutvu Covid-19 meetmelehega siin

Esitatavad dokumendid:

 1. Projektitaotluse vorm
 2. Projekti eelarve
 3. Projektijuhi CV (vabas vormis)
 4. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia, KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument, ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4
 5. Ehitise puhul  (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve, mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil)
 6. Soetuste puhul hinnapäring ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)
 7. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1
 8. Kasumiaruande prognoos NVK Lisa 3  NB! Kasumiprognoos võib olla taotleja poolt vabalt valitud vormis.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel: Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) kehtiv RT I, 15.05.2021, 16 Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED ja ABIINFO TAOTLEJALE

Lisaks tuleb lähtuda MTÜ Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2014-2023

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 13-30.09.2021
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 04.-11. oktoober NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
 • Tehniline hindamine 12.-26.11.2021 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 13. detsembril ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Info ja nõustamine:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24.03.2021

01. aprillist kuni 30 aprillini 2021 oli avatud taotluste vastuvõtt vihmavarjuprojektidele.

Vihmavarjuprojekt on NVK ühisprojekt  „Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat keskkonda.

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus NVK juhatuse poolt.

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 01. aprillist kuni 30 aprillini aastal 2021.

 • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
 • Seltsid ja seltsingud, sõpruskonnad

Toetatavad tegevused:

 • Uute seltsi- ja huvitegevusürituste ning traditsioonide algatamine ja elluviimine
 • Koolituste, õpitubade ja õppereiside korraldamine
 • Laste- ja noortelaagrite korraldamine
 • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

 • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
 • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
 • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Täpsemad juhised Vihmavarjuprojekti meetmelehelt

Juhised taotlemiseks leiad siit 

Esitatavad dokumendid

1. Hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kaks võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 1000 €,  vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 €

2. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26.10.2020 

Avatud taotlusvoore ei ole

14.08.2020

Avatatud on taotlemine MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 121 455,00 EUR. 

Taotlusi võetakse vastu e-pria vahendusel 24.-31. augustini, kell 14.00

21.05.2020

13.05-15.05.2020 toimununud virtuaalsel üldkoosolekul kinnitati MTÜ Nelja Valla Kogu 2020 aasta taotlusvooru tingimused. 

Avatakse taotlemine MEEDE  1 Kogukonna investeeringute toetamine, meetme eelarve 121 455,00 EUR. 

Taotlusi võetakse vastu e-pria vahendusel 24.-30. augustini, kell 14.00

Minimaalne toetussumma – 2 000 EUR. Maksimaalne toetussumma – 10 000 EUR

Toetatavad tegevused:

Investeeringud ehitistesse, rajatistesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse, mis saab konkreetse projekti raames lõplikult valmis (väljastatakse kasutusluba)

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 23.08.2020
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 24. august kuni 31. augustini. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
 • Tehniline hindamine 01.-14.09. 2020 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 26. oktoobril ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) kehtiv RT I, 15.05.2020, 16 Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED ja ABIINFO TAOTLEJALE

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

5. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

6. Ehitustegevuseks vajalikud PRIA vormid:

Ehitusetegevuse hinnapakkumuse vorm

Ehitustegevuse vorm

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.12.2019

2020 taotlusvoor avatakse peale seda, kui on selgunud teave 2019 taotlusvooru toetuste määramise osas, PRIA toetuse määramise lõpptähtagade osas.  Nende andmete põhjal otsustatakse millal ning millise eelarve ulatuses avada taotlusvoor.

16.12.2019 toimunud juhatuse koosolekul otsustati teha ettepanek 13.05.2020 toimuvale üldkoosolekule avada Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine perioodi 2016-2019 meetmete rakendamise eelarve jääkide põhjal.

 

23.09.2019

Nelja Valla Kogu taotlusvoor oli avatud perioodil 26.08-01.09.2019. Taotlusi võeti vastu meetmes III Mikroettevõtluse arendamine ja meetmes IV Turismiteenuse arendamine ja infovahetuse edendamine. Meetmete eelarved olid vastavalt 41 663,13 ja 187 661,40 eurot.

Toetust küsiti meetmest III kokku  39 494 eurot ja meetmest IV 123 119  eurot.

Kokku esitati õigeaegselt läbi e-PRIA keskkonna mõlemasse meetmesse 13 projektitoetuse taotlust.

Kaks taotlejat, kummaski meetmes üks, ei viinud taotlust lõpuni ning ei esitanud 2019 taotlusvoorus taotlust.

Projektitoetuse taotluste tehniline kontroll toimus vastavalt NVK üldkoosoleku 14.05.2016 otsusega nr 2.1 kehtestatud “MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” punkt 5.5 kohaselt 10 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppu (18.02.2018).

Tehnilise vastavuse kontrolli viisid e-PRIA keskkonnas läbi MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht Annika Jõks, kus täideti taotlejate kontroll-leht, fikseeriti puudused ja paluti taotlejatel teha vajalikud täiendused.

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus kinnitas 2019 taotlusvooru esitatud taotluste tehnilise kontrolli protokolli.

Hindamiskomisjonile hindamiseks edastati Meede 3 viis taotlust, Meede 4 seitse taotlust.

2019 taotlusvooru meetmete eelarve jääk 66 910,87

Kavandatav taotlusvoor 2020 aastal  avatakse märtsis, avatav Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

01.06.2019

Taotlusvooru ajakava:

 • Nõustamised kuni 29.08.2018
 • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 26. august kuni 01. september. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
 • Tehniline hindamine 02.-13.09. 2018 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
 • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
 • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
 • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 28. oktoober  ja esitab pingerea PRIAle
 • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

MEETMED:

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meetme eelarve 41 663,13 eurot

Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi, mis on otseselt seotud projekti investeeringuga

Meetme eelarve 187 861,87  eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 30.10.2018, 5. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

6.  Äriplaan ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)  Abimaterjalid äriplaani koostamiseks leiad ka: https://www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ariplaani-koostamine

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19.02.2019

2019 taotlusvooru projektide esitamine toimub 26.august kuni 01 september e-pria vahendusel.

Infopäev: Kuidas koostada äriplaani ja projektitaotlust NVK Leader taotlusvooru toimub 06. juunil kell 15.00-18.00 Tuula külakeskuses,Töökoja, Tuula küla, Saue vald, 76605 Harjumaa.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meetme eelarve 41 663,13 eurot

Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Projekti toetuse taotlemise tingimused on kirjas meetmelehel (Lingitud pealkirjale)

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi, mis on otseselt seotud projekti investeeringuga

Meetme eelarve 187 861,87  eurot

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 30.10.2018, 5. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

6.  Äriplaan ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)  Abimaterjalid äriplaani koostamiseks leiad ka: https://www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ariplaani-koostamine

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

27.04.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta II taotlusvoor ja MEETMED 3 ja 4 on avatud 27.august- 02.september.

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 170 223,41

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 209 944,18

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

02.08.2018 toimunud infopäeva materjalid leiad siit äriplaani lühikoolituse materjalid siit

03.09.2018

2018 II taotlusvooru taotluste vastuvõtmine on lõppenud

10.01.2018

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor Meede 2 

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

Meetme eelarve 139 714,89 sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot

Taotlusvooru ajakava:

Taotluste esitamise aeg läbi e-pria 12-18 veebruar.

Tehniline hindamine 19. veebruar-02. märts

Tehnilise protokolli kinnitamine juhatuses 05. märts

Sisuline hindamine 07 märts kuni 06. aprill

Hindamiskomisjoni  koosolek ja taotlejate ärakuulamine 15. märts  

Taotlusvooru pingerea kinnitamine 09. aprill 

Projektide menetlemine toimub PRIA uues iseteeninduskeskkonnas: e-pria.ee